Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 31 от 19.04.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за пощенските услуги
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги

Президент на Републиката

УКАЗ № 118 за назначаване на Илия Николов Лингорски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 18.06.2022 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 13.04.2022 г. за допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 13.04.2022 г. за изменение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC CASE 18086/GZ/MHM
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 30.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. за подпомагане на земеделски стопани

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11.08.2021 г. и писмо-отговор на Република България от 04.02.2022 г.

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 6 от 07.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“

 

Коментарите са затворени.