Държавен вестник, брой 29 от 12.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 29 от 12.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 29 от 12.04.2022 г.
Дата на влизане в сила (*

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народния представител доц. д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова относно политиката на правителството за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности и на медицински сестри и за задържане на младите лекари и медицинските сестри в България
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 110 за освобождаване на Драгомир Валериев Заков от длъжността постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северно-атлантическия договор
УКАЗ № 111 за награждаване на проф. Атанас Стефанов Куртев с орден „Стара планина“ втора степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 06.04.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 07.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 07.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 07.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 07.04.2022 г. за изменение на Постановление № 267 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за Инвестиционен проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за Инвестиционен проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 07.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 07.04.2022 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове
НАРЕДБА № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове
НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 96 от 24.03.2022 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2022 г.
СПИСЪК на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2022 г.

 

Коментарите са затворени.