Държавен вестник, брой 27 от 05.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 27 от 05.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 27 от 05.04.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 31.03.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 01.11.2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 31.03.2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 01.04.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 01.04.2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
НАРЕДБА за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 01.04.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Министерство на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Сode)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
НАРЕДБА № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.