Държавен вестник, брой 26 от 01.04.2022 г.

Държавен вестник, брой 26 от 01.04.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 26 от 01.04.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за българското гражданство
ЗАКОН за българското гражданство

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 22.03.2022 г. на КС по к. д. № 2/2022 г., докладчик съдията Янаки Стоилов

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 на МС от 26.09.2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на електронното управление

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2022 – 2025 г.
ПРОГРАМА между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001 – 2003 г.
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК

 

Коментарите са затворени.