Полезно в ДВ (бр. 20 от 11.03.2022 г.)

В брой 20 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за защита на потребителите.

Промените имат за цел да осигурят въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза.

Най-съществената промяна, която се прави в Закона за защита на потребителите е въвеждането на изискване за прозрачност към онлайн местата за търговия по отношение автентичността на отзивите на потребителите, както и въвеждането на забрана за използване на фалшиви и неверни отзиви на потребители, предоставянето на информация на потребителите относно лицето, което продава стоките чрез онлайн мястото за търговия, предоставяне на информация от страна на онлайн местата за търговия относно основните параметри, с които се определя класирането на отправените предложения до потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна тежест в сравнение с други параметри.

В настоящия брой на  ДВ е изменен и допълнен Законът за водите.

Целта на направните промени е преодоляване на съществуващата нормативна празнота по отношение срока на действие на Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения, необходими за управлението на водите.

Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 – 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 – 2021 г. ще се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Друга съществена промяна в нормативния акт е преминаването на Националния институт по ме­теорология и хидрология към министъра на околната среда и водите.

Имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докто­ранти по акредитирани докторски програми на Националния институт по метеорология и хидрология преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на околната среда и водите.

В този брой се изменя и допълва и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Причините, които налагат направените промени се отнасят до новите административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието и от съдилищата. Целта е определяне на държавните такси, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието при предоставянето на административни услуги и изпълнение на правилото на чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси, съгласно който държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.

Коментарите са затворени.