Полезно в ДВ (бр. 19 от 08.03.2022 г.)

В брой 19 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредбата за раз­глеждане на спорове по Закона за марките и географските означения.

С новия нормативен акт се уреждат процедурите, които са въведени за първи път със Закона за марките и географските означения, както и реда и условията за водене на производствата по спорове, които са променени или допълнени в същия закон.

Въвеждат се ясни и подробни правила за административния ред, приложим в съответните производства, конкретизирани са текстовете, свързани със съдържанието и реквизитите на жалбите и исканията, по-подробно са посочени доказателствата, които са необходими във връзка с правните основания по жалбите или исканията, определени са правилата, които се прилагат при представянето на материали и доказателства.

С новата наредба ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с реда за разглеждане на спорове и реда за образуване, провеждане и приключване на производството за служебно заличаване на регистрацията на марка, с разпоредбите на Закона за марките и географските означения.

Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство за разглеждане на спорове или за служебно заличаване на марка, ще имат възможност предварително да се запознаят с условията, на които жалбите и исканията трябва да отговарят, включително по отношение на изискванията за тяхното съдържание, оформяне и подаване, което ще ограничи допускането на формални нередовности при изготвянето им. По този начин ще се постигне прозрачност и предвидимост в дейността на Патентното ведомство, ще се подобри бързината и ефективността на производствата по спорове, което ще улесни лицата, които имат интерес от това да регистрират марка, както и да подадат жалба или искане срещу такава регистрация да реализират намерението си и да защитят правата си.

В новия брой на ДВ е обнародвана и Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Наредба е изготвена, за да отговори на необходимостта от ново законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд в черната и цветната металургия.

С нея се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при производството на черни, цветни и благородни метали от първични и вторични суровини и тяхното обработване чрез пластична деформация (валцуване, пресуване, изтегляне) до продукти и изделия. Наредбата ще се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и се извършва производство и обработване чрез пластична деформация на метали.

Коментарите са затворени.