Полезно в ДВ (бр. 18 от 07.03.2022 г.)

В брой 18 на “Държавен вестник” са обнародвани Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

В Закона за държавния бюджет е заложено растежът на брутният вътрешен продукт да се ускори до 4,8% през 2022 г., движен от инвестициите. Публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Параметрите на Бюджет 2022 са съобразени с определените в Закона за публичните финанси фискални правила и ограничения, като се отчитат ефектите от временните мерки в условия на извънредни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19.

Със Закона за бюджета на ДОО за 2022 г., считано от 1 април 2022 г. минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител за 2022 г. се повишава на 710 лв.

От 1 април се променя и размерът на месечните помощи за отглеждане на деца. За семейство с едно дете сумата е 50 лв., за семейство с две деца – 110 лв., за семейство с три деца – 165 лв., а за семейство с четири деца – 175 лв.

Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2022 г.: от 1 януари до 30 юни – 370 лв., а от 1 юли до 31 декември – 392,57 лв.

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Основна цел на закона е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да предоставят медицински и дентални дейности професионално и на високо ниво.

Размерът на задължителната здрав­ноосигурителна вноска предвиден в Закона за бюджета на НЗОК и през за 2022 г. ще 8 на сто.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвано и Решение № 3 от 24 февруари 2022 г. по конституционно дело № 16 от 2021 г.

В своето решение Конституционният обявява за противоконституционни разпоредбите на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; посл. доп., бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

В ис­кането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност се поддържа тезата, че разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС поставя обектите, предста­вляващи частна собственост, под различен частноправен режим с оглед на титуляря на правото на собственост – държавата и об­щините, включително върху държавни или общински училища или други държавни или общински институции в системата на учи­лищното или предучилищното образование, от една страна, и всички останали физически и юридически лица – от друга.

В своята практика Конституционният съд поддържа, че „когато със закон е предоставена възможност на гражданите да придобият по давност определена категория вещи, не може с последващ закон да се прогласи непри­ложимост на тази давност при установяването на правото на собственост върху тях. Подобен законодателен подход накърнява правната сигурност и предвидимостта на нормативната уредба като основни характеристики на пра­вовата държава.“ Оспорената норма на § 2 ЗР на ЗИЗС противоречи на чл. 4, ал. 1 и на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията, тъй като засяга вече придобити права – в случая правото на собственост, основаващо се на изтекла в периода от 31 декември 2017 г. до 19 януари 2018 г. придобивна давност.

Коментарите са затворени.