Полезно в ДВ (бр. 17 от 01.03.2022 г.)

В брой 17 на “Държавен вестник” се изменя Законът за корпоративното подоходно облагане.

Променена е разпоредбата на чл. 216. Съгласно новата редакция, данъчната ставка на данъка върху представителните разходи, свързани с дейността и социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол е 10 на сто.

Данъчната ставка на данъка върху разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд е 3 на сто.

 През 2022 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на вся­ко наето лице и в следващ месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите, когато общият размер на предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер за всеки от месеците, за които се отнасят предоставените ваучери, за всяко наето лице.

В този брой се се изменя и допълва Законът за данъците върху доходи­те на физическите лица.

В чл. 13, ал. 1 е добавен нов текст, съгласно който не са облагаеми и доходите от лихви по влогове в уста­новени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Спо­разумението за Европейското икономическо пространство банки или клонове на банки.

Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи. Данъчното облекчение се ползва вклю­чително за годината, в която детето е родено, навършило e пълнолетие или е починало.

В този брой се изменя и Законът за местните данъци и такси.

Съгласно законодателната промяна от 1 април 2022 година детските градини и яслите стават безплатни. Целта е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини.

Отменят се таксата за ползване на детска градина и таксата за хранене на децата в задължителното предучилищно образование.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана Декларация във връзка с агресивни­те военни действия на Руската федерация срещу Украйна.

Народното събрание на Република Бъл­гария:

– категорично осъжда грубото нарушение на международното право;

– подкрепя партньорите и съюзниците си в ЕС и НАТО при обсъждането на пакет от мерки, включително санкции, с цел деескалация на конфликта;

– подкрепя българското правителство да обмисли и предложи помощ за Украйна, кореспондираща с възможностите на българската държава;

– подкрепя българското правителство да съдейства за получаване на незабавна помощ на живеещите в Украйна бъл­гарски граждани и българи с украинско гражданство, включително при необхо­димост от евакуация.

 

 

Коментарите са затворени.