Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец март 2022 г.

 1. ЕВРО ФИНАНСИ – Запитвания от български съдилища и европейски финансови практики – Борба с отклонението от данъчно облагане – Равно третиране на работници от публичния и от частния сектор; Международни счетоводни стандарти за стандарти за финансово отчитане; Прилагане на европейското законодателство в областта на конкуренцията; Изчисляване на лихва във валутни задължения

Данъчна политика
2. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
3. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Облагаеми с ДДС доставки — Вътрешни отношения в рамките на група — Доставки на услуги, свързани с ремонт или подмяна на компоненти на обхванати от гаранция вятърни генератори и с изготвянето на доклади за несъответствие — Дебитни известия, издадени от доставчика без посочване на ДДС — Приспадане (във връзка със същите доставки) от доставчика на ДДС по получени доставки на стоки и услуги, фактурирани на него от подизпълнителите му
4. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Движение на стоки под режим отложено плащане на акциз – Освобождаване за потребление – Подправяне на придружаващия административен документ – Нарушение или нередовност, допуснато/а при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане – Получател, който не знае за движението – Извършена от трето лице измама – Задължително обезпечение във връзка с движението
5. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
6. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчна измама – Събиране на доказателства – Спиране на производството по жалба по административен ред срещу ревизионен акт, с който се отказва право на приспадане, до приключването на наказателно производство – Процесуална автономия на държавите членки – Принцип на данъчна неутралност
7. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчнозадължено лице — Режим на единна данъчна ставка за земеделски производители — Съпрузи, които извършват селскостопанска дейност, като използват имущество, което е част от съпружеска имуществена общност — Избор на един от съпрузите да се откаже от статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка, и да постави дейността си в зависимост от общия режим на ДДС — Загуба от другия съпруг на статута на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка
8. Общностна система на данъка върху добавената стойност съгласно Регламент № 282/2011 (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
9. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Свободно движение на капитали — Данък, удържан при източника за фиктивните лихви по безлихвен заем, отпуснат на местно дъщерно дружество от чуждестранно дружество майка — Плащания на лихви между свързани дружества от различни държави членки — Разпределяне на печалба от местно дъщерно дружество към неговото чуждестранно дружество майка — Облагане на брутния размер на фиктивните лихви — Процедура по възстановяване с цел приспадане на разходите във връзка с отпускането на заема и евентуално възстановяване на данък — Балансирано разпределение между държавите членки на правомощията за данъчно облагане — Борба с отклонението от данъчно облагане
10. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I
11. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо до 30 юни 2022 г. – Приложение I (образец)
12. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II
13. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз, приложимо от 1 юли 2022 г. – Приложение II (образец)
Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност
1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
2. International accounting standard (IAS) 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
3. International accounting standard (IAS) 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
4. International accounting standard (IAS) 34 Interim financial reporting
5. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial instruments: disclosures
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане
Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги
1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пазарна злоупотреба – Eдинен пазар за финансови услуги – Информация относно предстоящото публикуване на статия, препредаваща пазарен слух относно емитент на финансови инструменти – Незаконен характер на разкриването на вътрешна информация – Разкриване на вътрешна информация за целите на журналистическата дейност – Свобода на печата и свобода на изразяване – Разкриване от журналист на обичаен източник на информация за предстоящото публикуване на статия в пресата
2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Намаляване на нормалната продължителност на нощния труд спрямо нормалната продължителност на труда през деня – Работници от публичния и работници от частния сектор – Равно третиране – Понятие „прилагане на правото на Съюза“
4. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС – Социална политика — Работа чрез агенции за временна заетост — Заемане на трайно съществуваща длъжност — Последователни назначения — Дерогация от страна на социалните партньори от максималната продължителност, определена от националния законодател — Понятие „временна работа“
Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове
1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция. (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Картел, преследван от два национални органи по конкуренция – Едновременно прилагане на европейското и националното законодателство в областта на конкуренцията – Териториални последици от решение на национален орган по конкуренция; Система за ценообразуване, приета от доставчик на универсална услуга – Глоба, наложена от национален регулаторен орган за пощенския сектор – Кумулиране на производства и санкции
2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Задължения на държава членка, произтичащи от преюдициално решение – Тълкуване от Съда в преюдициално решение на правна норма на Съюза – Задължение да се осигури пълното действие на правото на Съюза – Задължение на националния съд да остави без приложение национална правна уредба, която е в противоречие с правото на Съюза, така както то е тълкувано от Съда – Административно решение, станало окончателно поради липсата на съдебно обжалване – Принципи на равностойност и ефективност
Търговски отношения. Сделки и застраховане
1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договори за групова застраховка „Живот“, наричани „unit-linked“, които са свързани с инвестиционни фондове – Задължение за предоставяне на преддоговорна информация – Указание за характера на основните активи при застрахователните договори „unit-linked“ – Понятия „застрахователен договор“, „титуляр на полица“, „указание за характера на основните активи за дялово обвързаните полици“ и „заблуждаващо бездействие“
2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност по дела относно непозволено увреждане, деликт или квазиделикт — Иск, предявен от синдик срещу трето лице в интерес на кредиторите — Място на настъпване на вредоносното събитие — Молба за встъпване от защитник на колективни интереси
3. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Потребителски договори — Задължение за предоставяне на информация при договорите от разстояние — Изискване за предоставяне на необходимата информация на ясен и разбираем език и на траен носител — Понятия „потребител“ и „търговец“
Европейска съдебна практика
1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
4. Решения на европейски съдилища по дела от България
Справочник
1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2022 г.
2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели
Валутни курсове, лихви
1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната
За контакти:
ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67
тел. 970 89 77 – Редакция
970 89 44 – HELP Desk
923 98 00; 980 48 27 – Централа
[email protected]

Коментарите са затворени.