Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец март 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и осигурително законодателство за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.); Данък върху разходите и дивидентите; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия – „обратно начисляване“; Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2022 г.

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Доказателствени средства, че стоката от доставчика е предадена на получателя и само в такива случая последният може да упражни материалното право на приспадне на посочения във фактурата ДДС като данъчен кредит – Правото на данъчен кредит може да се откаже само ако се установи по безспорен начин наличието на измама въз основа на обективни данни, представени от органите по приходите
 3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Право на приспадане на данъчен кредит във връзка с осъществен внос от дружество – несобственик – Понятие „данъчнозадължено лице“ – Изпълнение на условието за извършване на облагаеми доставки
 4. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 5. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 6. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ
 7. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Право за авансово разпределение на дивидент – Условия за начисляване на дивидент от дружество – Данъчно третиране при получателя на дохода
 8. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки
 9. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 10. Доставка на стоки при условията на дистанционни продажби в Закона за данък върху добавената стойност
 11. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС
 12. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Непризнаване на право на данъчен кредит в следните насоки – не е доказано по несъмнен начин предаването на собствеността върху стоките, предмет на доставка, при извършените насрещни проверки – Разлика между доставките и тези по счетоводните документи, като в резултат на тази разлика се получава данъчно предимство, изразяващо се в приспадане на ДДС по фактури, издадени от субекти извън действителната верига
 13. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 14. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 15. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път
 16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 17. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 18. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС
 19. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 20. Промени в данъчното законодателство за 2022 година
 21. Регистрация по ЗДДС
 22. Регламентация на местните данъци и такси
 23. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху добавената стойност
 24. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Видове лица, подлежащи на регистрация по БУЛСТАТ
 2. Заявление по § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРБ за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 или чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър Булстат
 3. Регистрация по БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 2. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Декларация за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.)
 3. Декларация за минимални и държавни помощи – образец 2022 г.
 4. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 482 от 30.12.2021 г.)
 5. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС №482/30.12.2021 г.)
 6. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)
 7. Обезщетения при безработица
 8. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 2. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 3. Заявление за издаване на удостоверение за направени осигурителни вноски и зачетен осигурителен стаж на лицата, които са се осигурявали към СВОЧ на ТПК
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 5. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски
 6. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 7. Изчисляване размера на пенсиите
 8. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
 9. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
 10. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 11. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 12. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 13. Пенсии за инвалидност
 14. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 15. Промени в осигурителното законодателство за 2022 година
 16. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 17. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) (втори вариант)
 18. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) (първи вариант)
 19. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (втори вариант)
 20. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (първи вариант) (формат MS Excel)
 21. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (трети вариант)
 22. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) (четвърти вариант)
 23. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2023 г.
 2. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия и публичната администрация – Данъчно облагане по ЗДДС на община за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване – Приложимост на системата за „обратно начисляване“
 3. Отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните предприятия
 4. Справка по години с броевете на „Държавен вестник“, в които е обнародван законът за държавния бюджет на Република България за съответната година

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2022 г.
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2022 г.
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2022 год. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 10. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2022 г.
 11. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2022 г.
 12. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2022 г.
 13. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност
 14. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.