Държавен вестник, брой 18 от 04.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 18 от 04.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 18 от 04.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
КОДЕКС за социално осигуряване14
ЗАКОН за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.15
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
ЗАКОН за хората с увреждания
ЗАКОН за здравето
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през март 2022 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.02.2022 г. по конституционно дело № 16 от 2021 г.
ЗАКОН за допълнение на Закона за собствеността
ЗАКОН за изменение на Закона за собствеността
ЗАКОН за собствеността
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 24.02.2022 г. по конституционно дело № 15 от 2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 25.02.2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 25.02.2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален икономически съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален икономически съвет

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура

 

Коментарите са затворени.