Държавен вестник, брой 17 от 01.03.2022 г.

Държавен вестник, брой 17 от 01.03.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 17 от 01.03.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодексизм. _
ЗАКОН за управление на отпадъците
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с агресивните военни действия на Руската федерация срещу Украйна

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 25.02.2022 г. за изменение на Постановление № 267 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 25.02.2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 14.09.2020 г. за създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Архиви“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката и индустрията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на иновациите и растежа32

Министерство на земеделието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ

Министерство
на транспорта и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-111 от 16.02.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски52
СПИСЪК на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Търговищкия окръжен и административен съд за 2022 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2022 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
СПИСЪК на отписаните от Списъка на специалистите – вещи лица, за 2022 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 18.10.2021 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи за 2022 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Видин, и Административния съд – Видин, за 2022 г.
СПИСЪК на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Видин, и Административния съд – Видин, за 2022 г.
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2022 г., утвърден с решение по протокол от 26.10.2021 г., т. 4 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни превода¬чи за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2022 г., утвърден с решение по протокол от 26.10.2021 г., т. 2, на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

 

Коментарите са затворени.