Полезно в ДВ (бр. 16 от 25.02.2022 г.)

В брой 16 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за регис­тър БУЛСТАТ.

Промените са наложени от необходимостта от адаптиране и съобразяване с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

Защитата на правата и свободите на физическите лица с оглед на обработването на лични данни изисква приемане на подходящи законови, технически и организационни мерки от страна на Агенцията по вписванията, за да се гарантира изпълнението на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Направените законодателни промени имат за цел да поставят нормативната основа за предприемане на последващи технически и организационни мерки от страна на Агенцията по вписванията, чрез които да се осъществи защитата от неограничено разкриване и/или разпространение на личните данни на определени категории физически лица и да се постигне пълно съответствие с изискванията на Общия регламент относно защита на данните.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Измененията в закона имат за цел в националното законодателство да се въведат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране.

Същевременно с промените се цели и въвеждането на мерки по прилагането на изискванията следните регламенти: Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/201 и Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

В този брой се изменя и допълва и Наредбата за условията и реда за осъществяване на дей­ностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изде­лия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи.

            Служителите от Постоянния корпус на Европейската гранична и брегова охрана, създаден с Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 година за Европейската гранична и брегова охрана оказват ефективна подкрепа на държавите членки в усилията за защита на външните граници, противодействието на трансграничните престъпления и ефективното връщане на незаконни мигранти чрез участие в съвместни оперативни дейности на територията на държавите членки или трети страни.

За тези служители в Наредбата се създава регламентация относно съхранението на зачислено оръжие и боеприпаси, когато са добавени към полицейските сили на Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи за участие в съвместни оперативни дейности. Уредени са дейностите на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ при Министерството на вътрешните работи, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Коментарите са затворени.