Нова Европейска финансова практика – февруари 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-515/20 от 3 февруари 2022 година

Данък върху добавената стойност — Намалена ставка за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев — Разграничаване в зависимост от обективните характеристики и свойства на стоките — Форми на дървен материал, предназначени за горене, задоволяващи една и съща нужда на потребителя и намиращи се в конкуренция — Принцип на данъчен неутралитет — Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава членка, която въведе намалена ставка на ДДС за доставките на дървесина за ползване като дърва за огрев, може да ограничи приложното й поле до някои категории на доставки на дървесина за ползване като дърва за огрев. Принцип на данъчен неутралитет. Възможност националното право да изключи доставката на дървени частици от облагане с намалената ставка на ДДС, докато от нея се ползват доставките на други форми на дърва за огрев, при условие че не са взаимозаменяеми с тези други форми.

Понятие „дървесина за ползване като дърва за огрев“.

Спор по повод прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност за доставките на дървени частици.

дело С-9/20 от 10 февруари 2022 година

Изискуемост на ДДС — Получаване на плащането — Възникване и обхват на правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС — Дерогиране — Касова отчетност — Отдаване под наем и пренаемане на сграда, предназначена за промишлена или търговска дейност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Момент във връзка с правото на приспадане на платен по получени доставки ДДС. Национална правна уредба, която предвижда, че правото на приспадане на платения по получени доставки данък възниква от момента на извършване на сделката, когато съгласно национална дерогация данъкът става изискуем от доставчика на стоки или услуги едва при получаването на възнаграждението, но възнаграждението все е още не е било платено.

Спор по повод на определянето на момента, от който възниква правото на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-485/20 от 10 февруари 2022 година

Равно третиране в областта на заетостта и професиите – Забрана на дискриминация, основана на увреждане – Уволнение на работник, станал трайно неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност – Служител, назначен с изпитателен срок – Подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания – Задължение за преназначаване на друга длъжност – Приемане, когато не е налице непропорционална тежест за работодателя – Понятия „работник“, „увреждане“ и „подходящо приспособяване на работната среда за лицата с увреждания“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Лице, назначено на изпитателен срок. Работник, който е трайно неспособен да заема длъжността, на която е назначен. Задължение на работодателя да преназначи този работник на друга длъжност, за която той е компетентен, в състояние и на разположение. Непропорционална тежест. Работодателят е длъжен да назначи лице, което поради увреждане не е способно повече да изпълнява основните задължения на длъжността, на която е наето, на друга длъжност, за която това лице е на разположение, способен е и притежава необходимите умения, когато такава мярка не представлява непропорционална тежест за работодателя.

Спор относно уволнението на лице поради настъпило с него увреждане.

дело С-487/20 от 10 февруари 2022 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Прихващане или възстановяване на надвзетия ДДС – Допълнителни задължения за плащане – Принцип на данъчен неутралитет – Принципи на равностойност и ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която предвижда процесуални правила относно жалбите във връзка с възстановяване на ДДС, основани на нарушение на общата система на ДДС, които са по-неблагоприятни от процесуалните правила, приложими към сходни жалби, основани на нарушение на вътрешноправната уредба на данъци и такси, различни от ДДС.

Спор относно правилата за упражняване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност.

дело С-595/20 от 10 февруари 2022 година

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Потребителски договори — Избор на приложимо право — Изключване на договори за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ — Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени единствено за дърводобив с цел печалба

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Приложимо право към договорните задължения. Договор за продажба, включващ договор за наем и договор за предоставяне на услуги, отнасящи се до дървета, засадени върху отдадена под наем земя единствено за дърводобив с цел печалба. Договор за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ.

Спор между U, от една страна, и S и V, от друга страна, относно задължението на последните да заплатят на U парична сума по сключен между посочените страни рамков договор.

Коментарите са затворени.