Полезно в ДВ (бр. 3 от 11.01.2022 г.)

В брой 3 на “Държавен вестник” е обнародвано Споразумението за сътрудничество за общата среда за обмен на информа­ция (Споразумение CISE) като основа за водене на преговори.

Европейската комисия е разработила инициатива CISE, за да подобри оперативната съвместимост между системите за наблюдение на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Така всички заинтересовани институции от различните сектори ще имат достъп до необходимата им информация, когато изпълняват мисии по море.

Споразумението CISE има за цел да постигне ефективно разбиране на всички дейности, извършвани в морето, които биха могли да окажат въздействие върху сигурността, безопасността, икономиката или околната среда на Европейския съюз и неговите държави членки.

Седем различни функции, наричани още потребителски сектори са определени като имащи отношение към CISE: морска безопасност (включително търсене и спасяване), морска сигурност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби; контрол на рибарството; готовност и реакция при замърсяване на морската среда; митнически контрол; граничен контрол; общо правоприлагане и отбрана.

В новия брой на ДВ се изменя Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

 Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятията от туристическия сектор представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в ус­ловията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на тази мярка се удължава до 30 юни 2022 г.

В настоящия брой на  ДВ се изменя и Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Мярката по предоставяне на безвъзмездни средства на предприятия, които извършват туроператорска дейност също представлява схема за държав­на помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епиде­мичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения. Срокът на действие на мярката е удължен до 30 юни 2022 г.

 

Коментарите са затворени.