Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2022 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети по Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти; Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества;

Оценка на позициите в годишния счетоводен отчет — Спазване на счетоводните принципи; Корпоративен данък — Данъчен контрол; Изчисляване на работното време на месечна основа; Понятие “доставката на услуги е извършена „възмездно“

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Неправилно освободена доставка на пощенски услуги – ДДС, който се счита за включен в търговската цена на доставката за целите на упражняването на правото на приспадане; Освобождаване на болничната и медицинската помощ – Тясно свързани дейности – Сума, събирана за откриването на индивидуално досие, включващо клинично досие
 2. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Облагаеми сделки – Дейности, извършвани от частноправно дружество — Стопанисване на паркинги в частни имоти – Такси за контрол, които това дружество събира от aвтомобилните водачи, неспазили общите условия за използване на тези паркинги – Действително икономическо и търговско положение по сделките – Понятие “доставката на услуги е извършена „възмездно“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС. Европейска счетоводна практика – Корпоративен данък — Данъчен контрол — Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества — Осчетоводяване на приходите от права на интелектуална собственост — Принцип на вярната и точна представа — Оценка на позициите в годишния счетоводен отчет — Спазване на счетоводните принципи
 2. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 3. Промени в МСФО и нови стандарти, приети за приложение в ЕС – тема от семинар

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време – Годишен отпуск — Извънреден труд – Изчисляване на работното време на месечна основа — Липса на увеличение за извънреден труд при ползване на отпуск

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби – Кредит, който подлежи на връщане в чуждестранна валута – Клауза, отразяваща национална разпоредба с диспозитивен характер – Последици от липсата на транспониране – Контрол относно неравноправния характер на клауза – Приемане или запазване в сила на национални разпоредби, които осигуряват по-голяма степен на защита на потребителите

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Отдаване на недвижим имот за дългосрочно ползване от публичен орган на предприятие срещу заплащане на годишна такса — Понятия „търговски сделки“, „публичен орган“, „държава“, „възлагащ орган“ и „предприятие“
 2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Свободно предоставяне на услуги — Застрахователна и презастрахователна дейност — Ликвидация на застрахователни предприятия — Последици за висящите производства от производството за ликвидация — Изключение за прилагането на lex concursus — Lex processus — Понятия „производство за ликвидация“, „висящи правни спорове“ и „висящи съдебни производства“, „активи“, имущество или право, което е отнето на застрахователното предприятие“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Коментарите са затворени.