Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 2 от 07.01.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за освобождаване и избиране на секретар на Четиридесет и седмото Народно събрание

Министерство
на транспорта и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност за високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност за високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)
ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Сode)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code)

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален STEM център
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 420 от 16.12.2021 г. за изменение и допълнение на Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
МЕТОДИКА за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология
НАРЕДБА № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № РД-05-662 на НСИ от 15.12.2021 г. и № З-ЦУ-3566 на НАП от 20.12.2021 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри

 

Коментарите са затворени.