Държавен вестник, брой 1 от 04.01.2022 г.

Държавен вестник, брой 1 от 04.01.2022 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 1 от 04.01.2022 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478 от 30.12.2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Комисията за финансов надзор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 от 30.12.2021 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 от 30.12.2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 от 30.12.2021 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 от 30.12.2021 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 от 30.12.2021 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485 от 30.12.2021 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486 от 31.12.2021 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
РЕШЕНИЕ № 894 от 30.12.2021 г. за приемане на План за управление на Природен парк „Българка“

 

Коментарите са затворени.