Законопроекти, внесени за обсъждане в Народното събрание

Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 47-102-01-12 23/12/2021 Министерски съвет
2 Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 47-154-01-10 23/12/2021 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА; ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ; ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; ИВО ГЕОРГИЕВ РУСЧЕВ; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ;
3 Законопроект за изменение на Закона за енергетиката 47-154-01-9 22/12/2021 ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ; ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА; ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ИВО ГЕОРГИЕВ РУСЧЕВ; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ;
4 Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-8 22/12/2021 ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ; ИВА МИТЕВА ЙОРДАНОВА-РУПЧЕВА; АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ;
5 Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-7 22/12/2021 ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ; ИВА МИТЕВА ЙОРДАНОВА-РУПЧЕВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ;
6 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 47-154-01-6 21/12/2021 ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ; ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ; АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; РАДОМИР ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ; ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА; ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ; ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА; ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА; МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ; ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ;
7 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 47-154-01-5 17/12/2021 НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА; ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА;
8 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците 47-154-01-4 17/12/2021 НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛКОВА; ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА;
9 Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата 47-154-01-3 16/12/2021 КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; ИВО ГЕОРГИЕВ РУСЧЕВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ; ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ;
10 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 47-102-01-11 13/12/2021 Министерски съвет
11 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 47-102-01-10 13/12/2021 Министерски съвет
12 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 47-102-01-9 10/12/2021 Министерски съвет
13 Законопроект за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател 47-102-02-4 10/12/2021 Министерски съвет
14 Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране 47-102-02-3 10/12/2021 Министерски съвет
15 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 47-102-01-8 10/12/2021 Министерски съвет
16 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 47-154-01-2 10/12/2021 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА; СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ; НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ; АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ; ЦВЕТА ТОДОРОВА ГАЛУНОВА; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ; КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ;
17 Законопроект за покритите облигации 47-102-01-7 07/12/2021 Министерски съвет
18 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 47-154-01-1 07/12/2021 КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ; ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ; ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ;
19 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците 47-102-01-6 06/12/2021 Министерски съвет
20 Законопроект изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея 47-102-02-2 06/12/2021 Министерски съвет
21 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 47-102-01-5 06/12/2021 Министерски съвет
22 Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз 47-102-02-1 06/12/2021 Министерски съвет
23 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта 47-102-01-1 03/12/2021 Министерски съвет
24 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 47-102-01-4 03/12/2021 Министерски съвет
25 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 47-102-01-3 03/12/2021 Министерски съвет
26 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 47-102-01-2 03/12/2021 Министерски съвет

Коментарите са затворени.