Полезно в ДВ (бр. 106 от 15.12.2021 г.)

В извънредния брой 106 на “Държавен вестник” e обнародвана Наредбата за хранителните добавки.

Приемането на наредбата има за основна цел да подобри информираността на потребителите и възможностите за контрол върху безопасността и качеството на предлаганите на пазара хранителни добавки. При ефективното ѝ прилагане може да се очаква по-добре информиран избор на потребителя, по-надежден контрол срещу подвеждащи практики за заблуда на потребителя и увеличаване на дела на качествените и ефективни продукти, предлагани на пазара. Това от своя страна ще окаже положително влияние върху опазването на общественото здраве.

В този брой на ДВ е обнародвана и Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните.

С приемането на Наредбата се очаква да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и че на пазара не се предлагат храни, които не са безопасни за здравето на хората.

В новия акт са регламентирани хигиенните изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, както и условията за производство, преработка дистрибуция на храни.

В брой 106 е обнародвана и Заповед № ЗМФ-1175, с която се одобрява нов образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества.

 

Коментарите са затворени.