Държавен вестник, брой 110 от 24.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 110 от 24.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 110 от 24.12.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за избиране на Министерски съвет на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 302 за награждаване на архиепископ Анселмо Гуидо Пекорари – Апостолически нунций в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 от 16.12.2021 г. за изпълнение на бюджета на разделеното Министерство на икономиката до края на 2021 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450 от 22.12.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Русе за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455 от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457 от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на здраве- опазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464 от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465 от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на спорта за 2021 г.

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1054-НС от 20.12.2021 г. относно обявяване на Димитър Колев Гочев за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 47-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1055-НС от 20.12.2021 г. относно обявяване на Калин Ивайлов Иванов и Цветомир Донев Конов за народни представители в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 47-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1056-НС от 20.12.2021 г. относно обявяване на Венцислава Милчова Любенова и Николай Георгиев Ангов за народни представители в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в 47-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1057-НС от 20.12.2021 г. относно обявяване на Иван Косев Манев за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1059-НС от 21.12.2021 г. относно обявяване на Младен Тодоров Запрянов и Лозко Стефанов Лозев за народни представители в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 47-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1060-НС от 21.12.2021 г. относно обявяване на Петър Василев Кьосев за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 47-ото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1067-НС от 22.12.2021 г. относно обявяване на Димитър Данаилов Недялков за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 47-ото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-976 от 26.11.2021 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решение на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди25

 

Коментарите са затворени.