Държавен вестник, брой 109 от 21.12.2021 г.

Държавен вестник, брой 109 от 21.12.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 109 от 21.12.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея
РЕШЕНИЕ за промяна на дните на ваканция на Народното събрание по чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 292 за освобождаване на бригаден генерал Анатолий Цветанов Кръстев от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и от военна служба, считано от 01.03.2022 г.
УКАЗ № 293 за освобождаване на бригаден генерал Здравко Иванов Пехливанов от длъжността заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Белгия, считано от 01.01.2022 г., и назначаването му на длъжността директор на дирекция „Стратегическопланиране“, считано от 01.03.2022 г.
УКАЗ № 294 за освобождаване на бригаден генерал Станимир Христов Христов от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Министерството на отбраната и назначаването му на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от 15.01.2022 г.
УКАЗ № 295 за освобождаване на бригаден генерал Стоян Георгиев Шопов от длъжността командир на 2-ра механизирана бригада, считано от15 януари 2022 г.
УКАЗ № 296 за назначаване на полковник Станимир Петров Йорданов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на дирекция „Операции и подготовка“, считано от 15.01.2022 г., до назначаването на титуляр на длъжността, но за срок не по-дълъг отедна година
УКАЗ № 297 за награждаване на проф. Петър Неделчев Делев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 298 за награждаване на Илка Василева Зафирова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 299 за награждаване на Красимир Банчев Дачев с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 на МС от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 679 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за допълнително финансиране за защитените детски градини и защитените училища, одобрени с Решение № 832 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021 – 2022 година, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 от 16.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444 от 16.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 от 16.12.2021 г. за допълнение на Постановление № 355 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 на МС от 26.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост52

Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за защита на личните данни

УКАЗАНИЯ относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател
УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 385 на БНБ от 3.12.2021 г. за пускане в обращение считано от 24.01.2022 г. на медна възпоменателна монета „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“ от серията „Български творци“
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2022 г.

 

Коментарите са затворени.