Полезно в ДВ (бр. 99 от 26.11.2021 г.)

В брой 99 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език.

Законът за българския жестов език е в сила от 6 февруари 2021 г. С него се признават езиковият статут на българския жестов език и зачитането на правото на глухите лица и на сляпо-глухите лица, които имат достатъчно съхранено зрение, на изразяване и на информация чрез българския жестов език.

В закона са регламентирани правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряването на условия за изучаване, усвояване и използване на българския жестов език.

В съответствие с чл. 26 от Закона за българския жестов език следва да се създаде Съвет за българския жестов език, който да подпомага министъра на образованието и науката при изпълнението на горепосочените дейности.

Правилникът за дейността и организацията на Съвета за българския жестов език се издава на основание чл. 27 от Закона за българския жестов език. С него се регламентират дейността и организацията на работа на съвета, който ще подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с изучаването на българския жестов език и с прилагането му в областта на образованието.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наред­ба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични пред­пазни средства на работното място.

Съгласно направените изменения работодателят ще определя работните места и видовете работа, при които ще се из­ползват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични пред­пазни средства, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, както и неизчерпателният списък на дейностите, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства.

В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след кон­султации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работни­ците и служителите, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодате­лят ще определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложенията на Наредбата.

В настоящия брой на  ДВ е изменена и допълнена и На­редба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Предвидено е Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет да се произнася с решение относно необходи­мостта от извънредно атестиране на допуснатите до участие в съответния конкурс кандидати. Наличието на предпоставките за провеждане на извънредно атестиране ще се съобразява към датата на обнародване на решението за обя­вяване на конкурса в „Държавен вестник“.

Коментарите са затворени.