Полезно в ДВ (бр. 98 от 23.11.2021 г.)

В брой 98 на “Държавен вестник” са обнародвани Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение.

В текста на документа са включени относимите разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. Правилата са съобразени и с изменението на Закона за електронните съобщения, както и с решения и препоръки на Комитета по електронни съобщения, стандарти и други.

Новият акт определя условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение. Те са нотифицирани с номер 2021/501/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

 

 

Коментарите са затворени.