Полезно в ДВ (бр. 97 от 22.11.2021 г.)

В извъредният брой 97 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкрива­не на информация при публично пред­лагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

С приемането на новата наредба се цели привеждането на подзаконовата нормативна уредба в разглежданата област в съответствие със Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Наредбата определя изискванията към първоначалното разкриване на информация относно публичното предлагане на ценни книжа, документите, които се прилагат към заявлението за одобрение на проспект, както и последващото разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Очаква се да бъде създадена ясна регулаторна среда, по-добра защита на инвеститорите и укрепване на доверието във финансовите пазари.

В настоящия брой на  ДВ е обнародвана и Програмата за сътрудничество в об­ластта на културата между Минис­терството на културата на Републи­ка България и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия за периода 2021 – 2024 г.

Двете страни се договарят да насърчават прякото сътруд­ничество между институции, професионални организации и асоциации в областта на кул­турата и изкуствата.

Програмата удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Република Хърватия в областта на културата.

Регламентират се възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности.

 

 

Коментарите са затворени.