Полезно в ДВ (бр. 92 от 05.11.2021 г.)

В брой 92 на “Държавен вестник” са обнародвани Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър.

Те определят условията за свободно използване на радиочестотния спектър, включително техническите пара­метри за работа на радиосъоръженията или електронните съобщителни мрежи.

Радиочестотният спектър ще се използва свободно от следните радиосъоръжения или електронни съобщителни мрежи: устройства с малък обсег на действие; радиосъоръжения, работещи под кон­трола на електронни съобщителни мрежи; електронни съобщителни мрежи за производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE), SAP/SAB, вклю­чително ENG/OB; електронни съобщителни мрежи за пре­доставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) и на борда на плавателни съдове (MCV услуги); радиосъоръжения само за приемане.

В настоящия брой са публикувани и Правилата за условията и реда за прехвърляне на раз­решения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

С тези правила се определят ус­ловията и редът, при които предприятията, осъществяващи електронни съобщения ще могат да прехвърлят издадените им разрешения за ползване на ограничен ресурс; да прехвърлят част от правата и съот­ветните задължения, включени в разрешения за ползване на ограничен ресурс и да отдават под наем радиочестотен спектър.

В тектовете на новия акт се посочва, че предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс ще може да прехвърли разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение, или да отдаде под наем радиочестотен спектър само след предварително разрешение от Комисията за регулиране на съ­общенията.

Комисията с решение ще разрешава прехвърляне на разрешение за ползване на ограничен ресурс. Със същото решение тя ще прекратява действието на разрешението на предприятието праводател и ще издава ново разрешение на приобретателя.

В този брой на ДВ се изменят Условията и реда за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве­ните продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Действието на договорите за отпуска­не и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицин­ски изделия и на диетични храни за специални медицински цели ще се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 15.12.2021 г. Образецът на допълнително споразумение е приложение към Условията.

В Условията е посочено, че допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дреб­но с лекарствени продукти влизат в сила от 1.11.2021 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на Условията и реда за сключване на договори. Допълнителните споразумения трябва да бъдат подписани в срок до 15.11.2021 г.

Коментарите са затворени.