Полезно в ДВ (бр. 91 от 02.11.2021 г.)

В брой 91 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за организацията на дейността на Конституционния съд.

Добавена е нова разпоредба, съгласно която искане от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, напра­вено във връзка с производство пред тях, трябва да съдържа аргументирана преценка на приложимото право, включително относно последиците от действието на правото на Европейския съюз, когато оспорената раз­поредба или акт е в приложното му поле.

В настоящия брой е обнародвана Наредбата за изискванията към какаото и шоколадовите продукти.

В нея са заложени ясни изисквания и критерии към наименованията, характеристиките, състава и етикетирането на какаото и шоколадовите продукти, с което се очаква да се гарантира висока степен на защита на здравето и правата на потребителите на територията на Република България, чрез осигуряване на подходяща информираност за тази група храни.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове.

Вследствие на направената промяна всяко физическо лице ще има право да поиска от Българската народна банка информация за лицата, осъществили достъп до личните му данни, съгласно член 15, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В този брой се изменя и допълва и На­редба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Основната цел на промените е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни за вещите лица.

Очакваният резултат от въвеждането на Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ е да бъде усъвършенстван моделът на експертизите, като се създаде ефективна възможност за бърз и лесен избор на вещи лица с подходяща специалност, които да изготвят необходимите експертизи.

Коментарите са затворени.