Нова Европейска финансова практика – ноември 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-281/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Механизъм за обратно начисляване — Материалноправни условия за правото на приспадане — Качество на данъчнозадължено лице на доставчика — Тежест на доказване — Измама — Фактура, в която е посочен фиктивен доставчик

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Отказ на правото на приспадане на ДДС на данъчнозадължено лице за получена доставка на стоки, когато това данъчнозадължено лице съзнателно е посочило фиктивен доставчик във фактурата, която е издало за тази сделка при прилагане на механизма за обратно начисляване. Необходими данни, за да се провери дали действителният доставчик е имал качеството на данъчнозадължено лице.

Спор относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, начислен за извършена доставка на рециклируеми материали.

дело С-398/20 от 11 ноември 2021 година

Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа по ДДС — Пълно или частично неплащане на цената поради несъстоятелност на длъжника — Условия, предвидени в национална правна уредба, за коригиране на ДДС по извършена доставка — Условие частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правилно събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане.

Национална разпоредба, която поставя коригирането на размера на данъка върху добавената стойност в зависимост от условието частично или изцяло неплатеното вземане да не е възникнало в шестмесечния период, предхождащ обявяването на дружеството длъжник в несъстоятелност, при положение че това условие не позволява да се изключи възможността посоченото вземане да стане в крайна сметка окончателно несъбираемо.

Спор между дружество и данъчна дирекция по повод на отказа на последната да допусне коригирането на размера на данъка върху добавената стойност.

дело С-212/20 от 18 ноември 2021 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута – Договорна клауза относно курс купува и курс продава на чуждестранна валута – Изискване за разбираемост и прозрачност – Правомощия на националния съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Клауза в договор за кредит, която определя курс купува и курс продава на чуждестранната валута, в която се индексира кредитът, трябва да бъде съставена така, че да позволи на потребителя да определя самостоятелно във всеки един момент от изпълнението на договора обменния курс. Национален съд, който е установил неравноправния характер на клауза – да тълкува тази клауза, за да неутрализира неравноправния й характер.

Спор относно условията и реда за погасяване на договор за ипотечен кредит, индексиран в чуждестранна валута, който съдържа клаузи, за които се твърди, че са неравноправни.

дело С-358/20 от 18 ноември 2021 година

Хармонизация на данъчните законодателства – Право на приспадане на ДДС – Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице – Отказ да се признае право на приспадане – Формални предпоставки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национално законодателство, което дава право на данъчна администрация, която е заличила регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице, което за шест последователни месеца е подавало справка-декларации за ДДС, в които не е посочена нито една облагаема сделка, да задължи това данъчнозадължено лице, което след заличаването на регистрацията му за целите на ДДС продължава дейността си, да събира ДДС, без обаче да може да поиска нова регистрация и да ползва правото да приспада ДДС.

Спор по повод на задължението на P, на което е отказано да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност по получени доставки поради заличаване на регистрацията му за целите на ДДС, да плати ДДС за облагаемите си сделки.

© Апис Европа АД

Представяне на „АПИС ФИНАНСИ“

Коментарите са затворени.