Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2021 г.

Държавен вестник, брой 91 от 02.11.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 91 от 02.11.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 269 за освобождаване на Янаки Боянов Стоилов от длъжността служебен министър на правосъдието и назначаване на Иван Петев Демерджиев за служебен министър на правосъдието
УКАЗ № 270 за назначаване на Янаки Боянов Стоилов за съдия в Конституционния съд на Република България

Конституционен съд

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 26.10.2021 г. за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
НАРЕДБА за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 28.10.2021 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за приобщаващото образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 28.10.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366 от 28.10.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 от 29.10.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз
НАРЕДБА № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон44

 

Коментарите са затворени.