Полезно в ДВ (бр. 90 от 29.10.2021 г.)

В брой 90 на “Държавен вестник” е обнародвана Наредба № Н-16 от 12 октомври 2021 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България.

С приемането на новата Наредба се актуализира вътрешно-ведомствената нормативната уредба в съответствие с националното и европейското законодателство.

Наредбата е синхронизирана с текстовете на Европейска Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства. Оптимизирана е формата на регистрационния талон част I и част II за преодоляване на съществуващ проблем за използването на пътни превозни средства от въоръжените сили извън границите на Република България в някой европейски държави.

Създадена е процедура за първоначална регистрация на пътни превозни средства, когато не може да бъде установен или разчетен идентификационния номер (VIN/рама) на пътното превозно средство, както и процедура за прекратяване на регистрацията в случай на кражба, унищожаване при пожар или природно бедствие.

Променя се името на структурата извършваща дейностите по регистрация на пътни превозни средства във въоръжените сили на Република България, оптимизират се реда и условията за пререгистрация на пътните превозни средства при приемане и предаване между формированията и структурите във въоръжените сили и се подобрява процедурата за действие в случай на изгубена, унищожена или повредена табела с регистрационен номер и/или регистрационен талон.

В настоящия брой се изменя и допълва Наредбата за административното обслужване.

С направените промени се цели да се преодолеят някои правни дефицити, които са свързани с липсата на ясни правила относно: използване на телефонна връзка в хода на осъществяване на административното обслужване, включително като канал за комуникация между потребителите и администрацията; обявяване на телефонни номера за връзка и определяне на места, на които номерът да се обявява, определяне на звена/лица, които отговарят на телефона за връзка и информация за административно обслужване.

Липсата на правила  досега е довела до възприемане на различни практики от администрациите, което е предпоставка за несигурност и объркване в потребителите и в общ план рефлектира негативно върху постигане на високо качество на административното обслужване.

 

Коментарите са затворени.