Полезно в ДВ (бр. 89 от 26.10.2021 г.)

В брой 89 на “Държавен вестник” са обнародвани новите Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията.

Те са разработени във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения. В тях са отразени настъпилите промени в Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията  и на нейната администрация, както и промените в относимата нормативна уредба.

В новият акт е дадена дефиниция на понятието обществена информация. Обществена информация, не­зависимо от вида на нейния материален носител е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на комисията. Достъпът до обществена инфор­мация е безплатен. Предоставя се въз основа на писмено заявление или устно запитване, като Комисията осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до общест­вена информация по електронен път.

В Правилата се разграничават понятията официална и служебна обществена информация. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Комисията при осъ­ществяване на нейните правомощия, а служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на комисията и на нейната ад­министрация.

Решенията на Комисията за пре­доставяне на достъп до обществена инфор­мация или за отказ за предоставяне могат да бъдат обжалвани пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 Новите правила няма да се прилагат за достъпа до лични данни.

В този брой се изменя Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Отменена е единствено разпоредбата на чл. 62 ал. 2, съгласно която до 26 октомври 2021 г. регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на едно и също публично предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година е бил заменян от друг регистриран одитор.

 

 

Коментарите са затворени.