Полезно в ДВ (бр. 87 от 19.10.2021 г.)

В брой 87 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплаща­не на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извън­редна епидемична обстановка.

Предвидено е месечният размер на компенсаци­ята на работници и служители, наети от ра­ботодатели, които са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени об­разувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България, и са осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване – за времето, през което поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочена в акта на държавния орган, са били в неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда да е 75 на сто от размера на осигурителния доход на лицата за юли 2021 г. Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компен­сация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя нейният размер, същата ще се изплаща пропорционално.

Месечният размер на компенса­цията на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО – за времето, през което са прекъснали дейност поради въведените вре­менни ограничения за осъществяване на дей­ността, посочени в акта на държавния орган ще бъде 75 на сто от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези кате­гории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Наредбата за осъществяване правото на достъп до меди­цинска помощ.

Направените промени в текста са свързани с констатирани проблеми при осигуряване правото на равноправен достъп до медицинска помощ на българските граждани, предоставянето на медицинска документация на пациентите в случаите, когато диагностично-лечебните дейности не се осъществяват по линия на задължителното здравно осигуряване, а така също и в дейностите, свързани с организацията на листите за планова хоспитализация в лечебните заведения.

 

Коментарите са затворени.