Полезно в ДВ (бр. 83 от 05.10.2021 г.)

В новия брой 83 на “Държавен вестник” се допълва Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мер­ките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

В наредбата са отразени промените заложени в Програмата за развитие на селските райони по отношение на условията за получаване на финансова помощ. По този начин се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на програмата и се очаква точно изпълнение на одобрените проекти.

В този брой се изменя и допълва Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбра­ната, структурите на пряко подчи­нение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време.

Целта на направените промени е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, регламентиращ осигуряването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с безплатна храна и напитки.

Необходимостта от измененията в текста на наредбата се обуславя от настъпилите промени в националното законодателство, свързани с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, обн. ДВ, бр. 109/22.12.2020 г. и Правилника за прилагане на ЗРВСРБ, изм. и доп. ДВ бр. 21/12.03.2021 г.

Съгласно чл. 53в, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, по време на първия етап по чл. 59а, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, резервистите пребивават в района на военното формирование през цялото денонощие (24/7), което налага за същите да бъде осигурена безплатна храна и ободряващи напитки. Паралелно с това се налагат и промени в сега действащите текстове на наредбата, свързани с приетите изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ бр. 23/19.03.2021 г., в сила от 1.09.2021 г., в частта, относно промяна статута на Съвместното командване на силите и формирането на Командването за логистична поддръжка.

 

Коментарите са затворени.