Нова Европейска финансова практика – октомври 2021 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2021 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Нови решения

дело С-538/19 от 6 октомври 2021 година

Здравно осигуряване – Медицинско лечение, проведено в държава членка, различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице – Предварително разрешение – Изискване да се представи доклад, изготвен от лекар от националната обществена здравноосигурителна схема, предписващ лечение – Получено в държава членка, различна от тази по местопребиваването на осигуреното лице, второ медицинско становище, в рамките на което е предписано алтернативно лечение, което има предимството да не причинява инвалидност – Възстановяване на всички медицински разходи за това алтернативно лечение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Осигурено лице, за което в държава членка, различна от тази по местопребиваването му, е проведено лечение, което е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на държавата членка по местопребиваване, има право да му бъдат възстановени всички разходи за лечението при условията по Регламент № 883/2004, когато лицето не е могло да получи разрешение от компетентната институция тъй като, макар диагнозата и необходимостта от спешно провеждане на лечение да са били потвърдени от лекар от здравноосигурителната схема на държавата членка по местопребиваване, този лекар му е предписал лечение, различно от това, на което лицето е решило да се подложи съобразно второ медицинско становище като се има предвид, че второто лечение, за разлика от първото, не води до инвалидност.

Спор между наследници на Z и Здравноосигурителна каса, Румъния относно отказа на последната да им възстанови всички разходи, направени за медицинското лечение на Z в Австрия.

дело С-544/19 от 6 октомври 2021 година

Свободно движение на капитали — Национална правна уредба, която изисква плащанията над определена сума да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка — Борба с данъчните измами и избягването на данъци — Пропорционалност — Административнонаказателни санкции — Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието — Понятие „ограничение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държава, която не е член на еврозоната. Национална законодателна уредба, с която на територията на страната се забранява извършване на плащания в брой, когато са на стойност, равна на или надвишаваща определения праг, и се изисква използване на превод или внасяне по платежна сметка. Разпределяне на дивиденти от предприятие в полза на акционер или съдружник под формата на плащане в брой, надхвърлящо определения с националната законодателна уредба праг. Налагане на административнонаказателна санкция.

Понятие „ограничение“.

Спор между дружество Е и данъчен орган относно законосъобразността на наложената на това дружество административна имуществена санкция за нарушение на националното законодателство за ограничаване на плащанията в брой.

дело С-581/20 от 6 октомври 2021 година

Граждански и търговски дела — Временни, включително обезпечителни, мерки — Иск, основан на договор за изграждане на обществен скоростен път, сключен между държавно учреждение и две частноправни дружества — Молба за допускане на обезпечителни мерки за неустойките и гаранциите по този договор — Решение по обезпечително производство, вече постановено от компетентния по съществото на делото съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Компетентност на Съда, сезиран с молба за допускане на временни, включително обезпечителни, мерки, ако съдът на друга държава членка, който е компетентен по съществото на спора, вече се е произнесъл по молба със същия предмет. Отношения между две съдилища от различни държави членки — съда, който разглежда делото по същество, и съда, който е сезиран само с искане за допускане на временна, включително обезпечителна, защита — при трансгранични случаи.

Спор между директор на националните пътища и магистралите и строителни дружества по италианското право, във връзка с договор за изграждането на скоростен път в Полша.

дело С-717/19 от 6 октомври 2021 година

Данък върху добавената стойност — Намаляване на данъчната основа в случай на намаляване на цената след извършването на доставката — Вноски, преведени от фармацевтично предприятие към държавната здравноосигурителна каса — Административни формалности, предвидени от националната правна уредба за упражняването на правото на намаляване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която дадено фармацевтично предприятие не може да приспадне от данъчната си основа на ДДС частта от своя оборот от продажбата на лекарствени продукти, субсидирани от държавната здравноосигурителна каса, която то превежда на тази каса по силата на сключен между касата и това предприятие договор, поради съображението че преведените на това основание суми не са били определени въз основа на предварително утвърдени от това предприятие условия. Национална правна уредба, съгласно която за последващото намаляване на данъчната основа на ДДС се изисква данъчнозадълженото лице, което има право на възстановяване, да разполага с фактура на негово име.

Спор между дружество B и данъчна и митническа администрация, Унгария, относно решението, с което последната е отказала да признае правото на B да приспадне от данъчната си основа на данъка върху добавената стойност вноските, които това дружество е превело на държавната здравноосигурителна каса.

съединени дела С-45/20, и C-46/20 от 14 октомври 2021 година

Данък върху добавената стойност – Приспадане на данъка, платен по получена доставка – Недвижим имот – Решение за включване в имущество, което дава право на приспадане – Съобщаване на решението за включване в имущество — Преклузивен срок за упражняване на правото на приспадане — Презумпция за включване в частното имущество на данъчнозадълженото лице при несъобщаване на решението за включване в имущество

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Активи със смесена употреба. Включване в имуществото на търговското предприятие. Съответствие с правото на Съюза на установен от държава членка срок за определяне на предназначението на актив и презумпция за включване в личното имущество при липсата на доказателства за противното. Загубване на правото на приспадане на платения по получени доставки данък. Последици, произтичащи от решението за определяне на предназначението на актива за правото на приспадане на платения по получени доставки данък.

Два спора във връзка с отхвърлянето от данъчни органи на направени приспадания на данъка върху добавената стойност поради липсата на постъпило в данъчната администрация ясно решение за включване в имущество; преди да изтече законоустановеният срок за подаване на годишната декларация за данъка върху оборота.

дело С-360/20 от 14 октомври 2021 година

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите и други незаконни дейности – Противоправно поведение на фазата на устойчивост на даден проект – Понятие „измама, която засяга финансовите интереси“ на Съюза по член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията за ЗФИ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Използване на неверни или неточни изявления, представени след приключване на фазата на изпълнение на проекта, за който е получено финансиране, с цел да се създаде впечатление, че се изпълняват задълженията, предвидени за фазата на устойчивост на проекта. Принципът на предимство на правото на Съюза задължава национална юрисдикция да тълкува разпоредбите на националното право в съответствие със задълженията, произтичащи от член 325, параграфи 1 и 2 ДФЕС.

Спор в рамките на производство по жалба срещу постановление, с което прокуратурата прекратява образуваното наказателно производство относно престъпления във връзка със злоупотреба с финансови средства от общия бюджет на Европейския съюз.

дело С-80/20 от 21 октомври 2021 година

Право на приспадане на ДДС — Възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, установени в държава членка, различна от държавата членка по възстановяване — Притежаване на фактура — Отхвърляне на заявлението за възстановяване — „Сторниране“ на фактурата от доставчика — Издаване на нова фактура — Ново заявление за възстановяване — Отхвърляне

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Възникване на правото на приспадане. Период на възникване. Притежаване на фактура като материална предпоставка. Разграничаване от формалните предпоставки за възникване на право на приспадане. Окончателен характер на необжалвано решение за отхвърляне. Правни последици от сторнирането (анулирането) на фактура и преиздаването й.

Спор по повод решението, с което се отхвърля заявление за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС), направено от дружество през 2015 г., във връзка с придобиването на стоки, осъществено през 2012 г.

дело С-373/19 от 21 октомври 2021 година

Данък върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Предоставяне на детско или младежко, училищно или университетско образование — Базов курс по плуване — Понятие „училищно или университетско образование“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Обхват на понятието „училищно или университетско образование“ по смисъла на Директива 2006/112. Обучение по плуване, осъществявано от школа по плуване. Организация със сроден предмет на дейност като този на организациите на публичноправни субекти, предоставящи детско или младежко образование.

Спор по повод отказа на данъчната служба да освободи от данък върху добавената стойност услуги за обучение по плуване.

дело С-396/20 от 21 октомври 2021 година

Правила за възстановяването на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване — Искане за допълнителна информация от държавата членка по възстановяване — Данни, които могат да бъдат предмет на искане за допълнителна информация — Несъответствие между размера на ДДС, посочен в заявлението за възстановяване, и размера в представените фактури — Принцип на добра администрация — Преклузивен срок — Последици във връзка с поправянето на допусната от данъчнозадълженото лице грешка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Данъчната администрация на държавата членка по възстановяване, която извършва възстановяване на ДДС само до размера на последно посочената сума, без предварително да прикани данъчнозадълженото лице да коригира заявлението си, в случай, когато тя е сигурна, евентуално с оглед на представената от данъчнозадълженото лице допълнителна информация, че размерът на действително платения по получени доставки ДДС, който е посочен в приложената към заявлението за възстановяване фактура, е по-голям от този, посочен в това заявление.

Спор между дружество и данъчна и митническа администрация по повод решението на последната да уважи само частично заявление за възстановяване на данък върху добавената стойност.

съединени дела С-845/19, и C-863/19 от 21 октомври 2021 година

Хартата на основните права на Европейския съюз – Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз – Конфискация на незаконно придобити активи – Икономическа изгода, произтичаща от престъпление, за което няма осъдено лице – Разширена конфискация – Конфискация по отношение на трети лица – Конфискация на парична сума, за която трето лице претендира, че му принадлежи – Трето лице, което няма право да се конституира като страна в производството за конфискация – Понятия „имущество“ и „престъпление“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Държането на наркотични вещества с цел разпространението им попада в приложното поле на Директива 2014/42 дори когато всички елементи от състава на това престъпление са ограничени в една-единствена държава членка. Конфискация на имуществото, което съставлява „икономическа изгода“, произтичаща от престъплението, за което извършителят на това престъпление е бил осъден. Конфискация на имущество, което принадлежи на извършителя и за което има доказателства, че представлява икономическа изгода, произтичаща от друго престъпно поведение. Право на ефективни правни средства за защита, признато на трето лице, което твърди, че има право на собственост върху имущество, което е било конфискувано.

Понятия „имущество“ и „престъпление“.

Запитванията са отправени в рамките на наказателни производства, образувани срещу заинтересованите лица по повод на искания за отнемане в полза на държавата — след осъждането им за държане с цел разпространение на наркотични вещества — на парични суми, за които заинтересованите лица твърдят, че принадлежат на трети лица.

Коментарите са затворени.