Държавен вестник, брой 90 от 29.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 90 от 29.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 90 от 29.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 268 за награждаване на г-жа Латифа Беназза – извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 22.10.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за административното обслужване
НАРЕДБА за Административния регистър
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 26.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
ПРАВИЛНИК за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-16 от 12.10.2021 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България
НАРЕДБА № Н-21 от 17.08.2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 799-ПВР/НС от 25.10.2021 г. относно изменение на изборна книга, утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС от 20.09.2021 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС на ЦИК от 20.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция
АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
ЗАПОВЕД № РД-05-583 от 18 октомври 2021 г. на НСИ за определяне праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2021 г.

 

Коментарите са затворени.