Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 89 от 26.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 89 от 26.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 20.10.2021 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публичните предприятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 21.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 21.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
ПРАВИЛНИК за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)

Комисия за регулиране на съобщенията

ПРАВИЛА за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията
ПРАВИЛА за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията91

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.