Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 87 от 19.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 на МС от 17.09.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 14.10.2021 г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 14.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобренa с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 14.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с COVID-1912
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 14.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 14.10.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 14.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 14.10.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 14.10.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 14.10.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 на МС от 28.08.2014 г. за създаване на Енергиен борд
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Енергийния борд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Сметната палата за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 15.10.2021 г. за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 15.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) (Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2013 г.)
ПРАВИЛНИК за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1280 от 07.10.2021 г. за реда за обработване на лични данни в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 748-ПВР от 15.10.2021 г. относно обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон115
РЕШЕНИЕ № 308 на БНБ от 6.10.2021 г. за пускане в обращение, считано от 15.11.2021 г., медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“ от серията „Български творци“119

 

Коментарите са затворени.