Държавен вестник, брой 86 от 15.10.2021 г.

Държавен вестник, брой 86 от 15.10.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 86 от 15.10.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 262 за назначаване на Янко Василев Йорданов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Конго със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 от 07.10.2021 г. по конституционно дело № 5 от 2021 г.

Министерство на вътрешните работи

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Италианската република за засилване на сигурността в туристическите райони

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс I, II и V към MARPOL – Електронни дневници)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс II към MARPOL) (Остатъци от товари и измиване на танкове от устойчиви плаващи вещества)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
ПРАВИЛНИК за международен железопътен превоз на опасни товари (RID)

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Национална здравноосигурителна каса

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата
НАРЕДБА № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

Българска народна банка

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
НАРЕДБА № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон103

 

Коментарите са затворени.