Полезно в ДВ (бр. 81 от 28.09.2021 г.)

В брой 81 на “Държавен вестник” се изменя Правилникът за организацията, задачите и функциите на Военната инспекция за технически над­зор на съоръженията с повишена опасност.

Промените са направени с оглед обстоятелството, че разпоредбите на правилника следва да се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл.60е от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система.

В новия брой на ДВ се изменя и Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбра­ната и Българската армия.

С цел яснота при прилагането в конкретни разпоредби се посочва относимата актуална правна уредба и изрично се определя, че длъжностите разписания се изготвят и въз основа на Таблица за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г.

В този брой е обнародвана Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Текстът на наредбата е разработен във връзка с предстоящото изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

Въз основа на анализираното в страната равнище на бедност и материални лишения и групите от населението в риск от бедност в Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. се предвижда финансирането за следващия програмен период да се насочи за подпомагане с храни и оказване на базова материална помощ на най- нуждаещите се лица.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.