Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд:

1. Доставка на услуги – облагаеми сделки и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС

 1. Заповеди за изпълнение – Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка

Международни стандарти за финансово отчитане (в сила от 01.04.2021 г.); Отговорност на доставчика на платежни услуги

 

Данъчна политика

 1. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Доставка на услуги, извършвана възмездно – Изключване на аудио-визуалните медийни услуги, които се предлагат на зрителите и са финансирани с обществена субсидия, и за които зрителите не плащат възнаграждение – Право на приспадане – Данъчнозадължено лице, което извършва както облагаеми сделки, така и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Условия за възстановяване на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната – Отказ да се възстанови платеният ДДС – Документи, доказващи правото на възстановяване – Непредставяне на подкрепящи документи в определените срокове
 3. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги – Входни билети за паркове за забавления и за панаири – Принцип на данъчна неутралност – Доставки на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти, и от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти – Гледна точка на средния потребител – Съдебна експертиза – Понятия „панаири“ и „паркове за забавления“
 4. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Корпоративен данък — Дивиденти от котирани акции — Данъчно облекчение, прилагано само към дивидентите от акции, котирани на националния фондов пазар — Различно третиране — Обективен критерий за разграничаване — Обективно сходни положения — Обосноваване — Цел от чисто икономическо естество
 5. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания – Изискуемост на ДДС — Вътреобщностно придобиване на моторни горива — Задължение за авансово плащане на ДДС — Правилно събиране на ДДС и борба с измамите — Свобода на преценка на държавите членки

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Престъпление по изпиране на пари – Изпиране, осъществено от извършителя на предикатното престъпление („самоизпиране“); Доставяне на компютърен софтуер по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „търговски представител“ и „продажба на стоки“
 2. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела – Неудовлетворени вземания – Съдебни решения – Заповеди за изпълнение – Връчване – Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд
 3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Период на почивка, през който работникът трябва да бъде в готовност до две минути да се отзове на повикване — Предимство на правото на Съюза — Понятия „работно време“ и „почивка“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото – основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар – Платежни услуги във вътрешния пазар – Ползвател на платежни услуги — Уведомяване за неразрешени платежни транзакции — Отговорност на доставчика на платежни услуги за същите тези операции – Иск за отговорност, предявен от поръчителя на ползвател на платежни услуги – Понятия „ползвател на платежни услуги“, „пълна хармонизация“ и „изчерпателна хармонизация“
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Заем, изразен в чуждестранна валута – Разлика между обменния курс, приложен при отпускането на заетите средства, и обменния курс, приложен при погасяването на заема; Информация, която задължително трябва да фигурира в договора за потребителски кредит – Задължение да се уточни начинът на изчисляване на изменението на лихвения процент за просрочени плащания и на обезщетението – Право на отказ на основание на липса на задължителна информация – Забрана кредиторът да направи възражение за погасено право или за злоупотреба с право
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете – Ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, намиращ се или функциониращ в държава членка — Задължение за прозрачност — Нотифициране за „съществено дялово участие“, придобито в капитала на дружества от „лица, които действат съгласувано“ — Понятия „лица, които действат съгласувано“, „по-строги изисквания“ и „разпоредби, приети във връзка с предложения за поглъщане“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция;  970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Коментарите са затворени.