Полезно в ДВ (бр. 65 от 06.08.2021 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

В правилника са разписани различните процедури в Народното събрание, като тези по начина на водене и други.  В него е разписано и създаването на постоянните комисии към 46-ото Народно събрание, както и групите за приятелство и постоянните делегации.

С новия правилник резултатът по групи от гласуването ще излиза автоматично.

Председателят на парламента ще може да назначава и освобождава главния секретар на парламента със срок до избирането на председател на следваща легислатура.

В този брой се изменя и допълва Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за из­бор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

В наредбата са създадени нови приложения – Заявление за участие в обявен конкурс за заемане на длъжност, Заявление за участие в обявени конкурс за първоначално назначаване на длъжност, Приемно-предавателен протокол, Индивидуален работен протокол, Окончателен работен протокол, Протокол за резултатите от проведен писмен изпит в конкурс, Протокол за класирането на кандидатите в конкурс според резултатите от тяхното представяне, Заявление за участие в обявен конкурс за преместване/повишаване в длъжност и за заемане на длъжност, Служебна бележка, Справка за разгледаните и приключени дела през последните три години от дейността и Справка за разгледаните и приключени преписки през последните три години от дейността.

 

 

 

Коментарите са затворени.