Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през август 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни стандарти на върховните одитни институции; Управление на публични активи; Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи; Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната дейност

Данъци и данъчни облекчения

 1. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО – счетоводният разход следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 • Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Заключение за укрити доходи въз основа на осъществяваната от ревизираното лице търговска дейност – Суми, представляващи данни за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, тъй като не са ангажирани достоверни доказателства и обяснения за техния произход

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 2. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ
 3. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ
 4. Изчисляване размера на пенсиите
 5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 6. Протокол за проверка на място от ползвател на лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Бюджет и одит

 1. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ)
 2. УКАЗАНИЕ 3920 Процес на одита на изпълнението
 3. УКАЗАНИЕ 5090 Одит на международни институции
 4. УКАЗАНИЕ 5091 Указание за одит на международните институции
 5. УКАЗАНИЕ 5100 Указание за одит на информационни системи
 6. УКАЗАНИЕ 5200 Дейности в областта на околната среда
 7. УКАЗАНИЕ 5201 Указание за одит в областта на околната среда в контекста на финансовия одит и одита на съответствието
 8. УКАЗАНИЕ 5203 Указание за сътрудничество при одит на международните споразумения в областта на околната среда
 9. УКАЗАНИЕ 5259 Информационни системи за публичния дълг
 10. УКАЗАНИЕ 5260 Управление на публични активи
 11. УКАЗАНИЕ 9000 Кооперативни одити между Върховните одитни институции
 12. УКАЗАНИЕ 9020 ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
 13. УКАЗАНИЕ 9030 Добри практики на ИНТОСАЙ, свързани с независимостта на ВОИ
 14. УКАЗАНИЕ 9040 Добри практики на ИНТОСАЙ, свързани с прозрачността на ВОИ

Сделки. Банки и финанси

 1. Искане за възстановяване на сума
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – физическо лице
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – юридическо лице
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за физическо лице
 6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка – за юридическо лице
 7. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 8. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 9. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 10. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 8. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 9. Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)
 10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 11. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2021 г.
 12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 13. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – централа;

 

Коментарите са затворени.