Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 68 от 17.08.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ относно осигуряване право на достъп на народните представители до документи – класифицирана информация
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол

Президент на Републиката

УКАЗ № 208 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, на 3.10.2021 г.
УКАЗ № 209 за награждаване на г-н Дашжамц Батсайхан – извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, с орден „Мадарски конник“ втора степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 12.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 12.08.2021 г. за изменение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2019 г.
МЕТОДИКА за определяне на линията на бедност за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 от 13.08.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния исторически музей – София (ДВ, бр. 88 от 2019 г.)
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния исторически музей – София
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
НАРЕДБА № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-88 от 26.07.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Гоше в извънболничната помощ

 

Коментарите са затворени.