Държавен вестник, брой 67 от 13.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 67 от 13.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 67 от 13.08.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
РЕШЕНИЕ във връзка с Указ № 204 от 06.08.2021 г. на Президента на Републиката и заявление вх. № 46-154-00-11 от 10.08.2021 г. от Пламен Николаев Николов

Президент на Републиката

УКАЗ № 205 за освобождаване на Димитър Цанчев Цанчев от длъжността постоянен представител на Република България към Европейския съюз в гр. Брюксел, Кралство Белгия
УКАЗ № 206 за награждаване на проф. Цочо Христов Бояджиев с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 207 за освобождаване на Любомир Недялков Гаврилов като член на Централната избирателна комисия, считано от 15.08.2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 от 6.08.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2018 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за филмовата индустрия
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 от 06.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за осигуряване на техника за провеждане на обучение в електронна среда в държавни и общински образователни институции на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 09.08.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 от 09.08.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 09.08.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 на МС от 6.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката130
РЕШЕНИЕ № 588 от 06.08.2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 661 на МС от 16.10.2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 802 на МС от 4.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 811 на МС от 16.11.2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски“
НАРЕДБА № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски“
НАРЕДБА № Н-32 от 3.12.2010 г. за условията и редa за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до Регистъра на военнослужещите
НАРЕДБА № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-9 от 6.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № H-33 от 9.12.2010 г. за реда за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела
НАРЕДБА № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на Република България при участие в операции и мисии
НАРЕДБА № Н-21 от 17.08.2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията
НАРЕДБА № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества
ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти
ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите
ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

 

Коментарите са затворени.