Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2021 г.

Държавен вестник, брой 64 от 03.08.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 64 от 03.08.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 192 за възлагане на кандидата за министър-председател Пламен Николаев Николов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 28.07.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 от 28.07.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 от 29.07.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти
НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение в електронна среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 30.07.2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 30.07.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 2.03.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
РЕШЕНИЕ № 564 от 30.07.2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 802 на МС от 4.12.2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна32

Комисия за регулиране на съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите
НАРЕДБА № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент
НАРЕДБА № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група
НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 516 от 14.01.2020 г. по административно дело № 5736 от 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 8849 от 26.07.2021 г. по административно дело № 4552 от 2020 г.
НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 238 на БНБ от 22.07.2021 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Омуртаг“ от серията „Средновековни български владетели“, считано от 8 ноември 2021 г.

 

Коментарите са затворени.