Нова eвропейска финансова практика – юни 2021 г.

Нови решения

дело С-182/20 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Производство по несъстоятелност — Национална правна уредба, която предвижда автоматичен отказ да се допусне приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на това производство — Понятие „икономически дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, която с откриването за икономическия оператор на производство по несъстоятелност автоматично и без допълнителни проверки изисква корекция на ДДС, като не допуска приспадане на ДДС за извършени преди обявяването на несъстоятелността облагаеми сделки и задължава икономическия оператор да заплати подлежащия на приспадане ДДС.

Понятие „икономически дейности“.

Спор по повод на решението на данъчните органи, прието след обявяването на B в несъстоятелност, да коригират някои приспадания на данъка върху добавената стойност извършени от B преди обявяването му в несъстоятелност.

дело С-280/20 от 3 юни 2021 година

Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка – Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка – Служебни задължения на работника — Липса на правомощия на публична власт

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси. Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка да разгледат спор между работник от държава членка, който не изпълнява служебни задължения, свързани с упражняване на публична власт, и консулско представителство на тази държава членка на територията на друга държава членка.

Спор относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

дело С-624/19 от 3 юни 2021 година

Социална политика – Равно заплащане на мъжете и жените – Искания за получаване на равно заплащане за труд с равна стойност – Единен източник — Работници от различен пол при един и същ работодател — Различни обекти – Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДФЕС поражда директен ефект в спорове между частноправни субекти, в които се твърди, че не е спазен принципът на равно заплащане на мъжете и жените за „труд с равна стойност“. Спор, който се основава на труд с равна стойност, положен от работници от различен пол, които имат един и същ работодател, в различни обекти на този работодател.

Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“.

Спор между работници и T, което наема или е наемало същите на работа в своите магазини, по повод на претенция за равно заплащане между работниците от мъжки и женски пол.

дело С-784/19 от 3 юни 2021 година

Социална сигурност — Командироване — Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Удостоверение A 1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си — Липса на предоставяне на работници за временна работа на територията на държавата членка, в която е установен работодателят — Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Предприятие, което предоставя временни работници – „ПОВР“. Обичайно осъществяване на дейността. Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си. Задължение за извършване на значителна част от дейността по предоставяне на временни работници в полза на предприятия, установени в същата държава членка. Социалноосигурително законодателство, на което се подчинява български работник, временно предоставен на германски работодател от ПОВР със седалище в България.

Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“

Спор между Т и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно отказа му да издаде удостоверение, че българското социалноосигурително законодателство е приложимо по отношение на работник, нает от това дружество, което осигурява временна работа, за периода, през който този работник е предоставен на установено в Германия предприятие ползвател.

дело С-910/19 от 3 юни 2021 година

Проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване – Предложение, отправено едновременно до неквалифицирани и квалифицирани инвеститори – Съдържание на предоставената в проспекта информация — Иск за отговорност – Познаване на икономическото състояние на емитента – Гражданска отговорност спрямо квалифицираните инвеститори в случай на неверен или непълен проспект

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължение за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване. Квалифицирани и неквалифицирани инвеститори. Искът за отговорност поради предоставената в проспекта информация може да бъде предявен не само от неквалифицирани, но и от квалифицирани инвеститори. Национална правна уредба, която по иск за отговорност, предявен от квалифициран инвеститор на основание на съдържащата се в проспекта информация, позволява и дори задължава съда да вземе предвид обстоятелството, че този инвеститор е знаел или е бил длъжен да знае за икономическото положение на емитента.

Спор относно ангажирането на отговорността на B като емитент на предложение за записване на акции за информацията, предоставена в проспект, публикуван преди предложението.

дело С-931/19 от 3 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Отдаване под наем на недвижим имот в държава членка — Собственик на недвижим имот със седалище на остров Джърси — Понятие „постоянен обект“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Данък върху добавената стойност. Облагаемо отдаване под наем на разположен на националната територия недвижим имот, което представлява само пасивно толериране на действие или състояние (Duldungsleistung). Недвижим имот, отдаден под наем в държава членка, който представлява постоянен обект, в обстоятелства, при които собственикът на този недвижим имот не разполага със собствен персонал, за да изпълнява услугата, свързана с отдаването под наем.

Понятие „постоянен обект“.

Спор между T, установено в остров Джърси дружество, и данъчна администрация на Австрия във връзка с облагането с данък върху добавената стойност на доходи от наем с произход от намиращ се в Австрия недвижим имот.

дело С-279/19 от 10 юни 2021 година

Общ режим на облагане с акциз – Стоки, които са „освободени за потребление“ в една държава членка и се държат за търговски цели в друга държава членка – Лице, отговорно за плащането на дължимия за тези стоки акциз — Лице, което държи стоките, предназначени за доставка в друга държава членка – Понятие „освобождаване за потребление“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Акцизи. Лице, което превозва от името на друго лице акцизни стоки към друга държава членка и което осъществява фактическо държане на тези стоки към момента, в който е възникнало задължение за плащане на акциз за тези стоки, е отговорно за плащането на този акциз, дори да няма никакво право върху тези стоки или свързан с тях интерес и да не знае, че те подлежат на облагане с акциз.

Спор относно законосъобразността на издадения на W акт за определяне на акцизно задължение за стоките, които той превозва до Обединеното кралство, без да е налице валиден административен документ, доказващ, че движението на тази стоки е под режим отложено плащане на акциз.

дело С-303/20 от 10 юни 2021 година

Договори за потребителски кредити – Риск от свръхзадлъжнялост – Задължение на заемодателя да провери кредитоспособността на потребителя – Ефективен, пропорционален и възпиращ характер на санкцията в случай на неизпълнение на това задължение

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неизпълнение от кредитора на задължението за оценка на кредитоспособността на потребителя. Преценката дали установените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи, по-специално в случай на нарушение на задължение за проверка на кредитоспособността на потребителя, трябва да се извършва с оглед не само на специалната разпоредба, приета в националното право за транспониране, но и на всички разпоредби на това право, които следва да се тълкуват.

Спор относно плащането на вземане, произтичащо от договор за потребителски кредит.

съединени дела С-776/19, С-777/19, С-778/19, С-781/19, С-779/19, С-780/19 и C-782/19 от 10 юни 2021 година

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута — Погасителна давност — Основен предмет на договора — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Изисквания за разбираемост и за прозрачност — Тежест на доказване — Ясен и разбираем текст на договорна разпоредба — Принцип на ефективност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правна уредба, съгласно която за предявяването на иск от даден потребител с оглед на установяването на неравноправността на клауза в договор, или с оглед на връщането на недължимо платени суми, на основание на неравноправни клаузи, е предвиден петгодишен давностен срок.

Правна уредба, по смисъла на която понятието „основен предмет на договора“ обхваща клаузите на договора за кредит, които предвиждат, че чуждестранната валута е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане.

Правна уредба, съгласно която в договор за кредит, деноминиран в чуждестранна валута, изискването за прозрачност на клаузите на този договор е изпълнено, когато продавачът или доставчикът е представил на потребителя информация за отражението, което има върху финансовите задължения на този потребител евентуалното увеличение или обезценяване на еврото спрямо чуждестранната валута, в която е деноминиран въпросният договор.

Правна уредба, при която не се допуска потребителят да носи тежестта да докаже ясния и разбираем характер на договорна клауза. Възлагане на валутния риск върху кредитополучателя – доставчикът има по-съвършени средства от потребителя да предугади валутния риск — рискът, който носи този доставчик, е ограничен, а рискът за потребителя е неограничен.

Спорове относно твърдяната неравноправност на клаузите, които фигурират в договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута, и по-специално предвиждат, че швейцарският франк е разчетната валута, а еврото — валутата на изплащане, и които водят до възлагане на валутния риск върху кредитополучателя.

съединени дела С-58/20 и C-59/20 от 17 юни 2021 година

Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Възлагане на външен изпълнител — Услуги, предоставяни от трето лице — Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Доставки на услуги от трети лица на дружества за управление на специални инвестиционни фондове, които се състоят в осигуряване на данъчно облагане на доходите от фонда и в предоставянето на право на използване на софтуер, попадащи в обхвата на освобождаване, ако са тясно свързани с управлението на специални инвестиционни фондове и ако се предоставят единствено за целите на управлението на такива фондове.

Понятие „управление“ на специален нвестиционен фонд.

Спорове между K (дело C-58/20) и D (дело C-59/20), от една страна, и данъчната администрация, от друга страна, по повод на отказ на последната да им разреши да се ползват от освобождаването от данък върху добавената стойност (ДДС), предвидено в член 135, параграф 1, буква ж) от Директивата за ДДС.

© Апис Европа АД

Коментарите са затворени.