Държавен вестник, брой 56 от 06.07.2021 г.

Държавен вестник, брой 56 от 06.07.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 56 от 06.07.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 30.06.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 01.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. чрез трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 01.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 01.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 01.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 01.07.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 01.07.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
РЕШЕНИЕ № 475 от 01.07.2021 г. за признаване на Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ за национално представителна организация на хора с увреждания

Министерство на правосъдието

ДОГОВОР между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на „Газов Хъб Балкан“ – ЕАД (ГХБ)

 

Коментарите са затворени.