Полезно в ДВ (бр. 52 от 22.06.2021 г.)

В днешния 52-ри брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които влизат в сила от 1.06.2021 г. Измененията са свързани с последните промени в Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) и се прецизират разпоредбите за установяването на единна процедура за кандидатстване на принципа  „на едно гише“, която води до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.

Обнародван е ревизиран текст на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция, който е в сила от 1.04.2020 г. Целта на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) е да насърчава развитието на международната кинематографична копродукция, като отчита днешната технологическа, икономическа и финансова еволюция във филмовата индустрия. Сред промените, които целят по-голяма гъвкавост за копродуцентите са максималните и минималните участия в многостранна копродукция, които стават съответно 80% вместо 70%, и 5% вместо 10%. В двустранната копродукция – минимално участие става 10% вместо 20%, а максималното 90% вместо 80%. Важна промяна е отварянето на новата Конвенция за подпис и ратификация от страни извън Европа. Така в бъдеще всяка страна по Конвенцията ще може да получава официален статус на копродукция със страна извън Европа, която също е участник в Конвенцията, без да се налага двете страни да имат помежду си двустранен договор.

Публикувана е нова Наредба № 68 от 10 юни 2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове. С новия акт се регламентира редът за създаване от всяко пенсионноосигурително дружество на резерв за гарантиране на брутните вноски, като се изисква това да бъде направено към края на месеца, през който е постъпила първата вноска в универсалния пенсионен фонд, съобразно най-актуалната информация към този момент (стойността на нетните активи на фонда към последния работен ден на посочения месец). Заделянето на средства за покриване на резерва се извършва в деня на създаването му. По аналогичен начин текущото преизчисляване на резерва, допълването му и освобождаването на средства от него се извършват към края на месеца, за който се извършва преизчисляването, на база на стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на този месец. Регламентираният ред за формиране и преизчисляване на резерва за гарантиране на брутните вноски осигурява текущото му привеждане в съответствие със законовите изисквания и параметри.

Коментарите са затворени.