Полезно в ДВ (бр. 49 от 11.06.2021 г.)

В новия 49-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г., който е в сила за България от 1.01.2014 г. Той се основава на задължителните Насоки относно програмата за засилени проверки на кораби за насипни товари и нефтени танкери. Разширената проверка се отнася по-специално до цялостното положение, свързано със следните рискови области: документация; състояние на структурата; положението, свързано с устойчивостта на атмосферни влияния; аварийни системи; радиовръзки; товарно-разтоварни операции и др.

Изменена е Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания във връзка с продължаващия период на извънредно положение в страната, което води до невъзможност да бъдат изготвени в срок редица административни документи от страна на общини, университети, музеи и др., а оттам и невъзможността същите да бъдат представени в необходимите срокове. През тази година заявленията за редовни проучвания се подават до 30 юни, а заявленията, подадени през 2021 г. преди влизането в сила на промените в наредбата, се считат подадени също до 30 юни.

Коментарите са затворени.