Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 52 от 22.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 52 от 22.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 155 за освобождаване на Иван Илиев Кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора
УКАЗ № 156 за назначаване на Алексей Еленков Андреев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 от 17.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 17.06.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Министерство на културата

КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 68 от 10.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове
НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди29

 

Коментарите са затворени.